artikel 1 

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen “22graden B.V.”, en een Opdrachtgever waarop 22graden B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met 22graden B.V., voor de uitvoering waarvan door 22graden B.V. derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 22graden B.V. en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien 22graden B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat 22graden B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 
artikel 2   

Offertes en aanbiedingen

 1. Voor alle offertes van 22graden B.V. geldt een aanvaardingstermijn zoals weergegeven in de offerte. Wanneer deze niet expliciet is opgenomen geldt een aanvaardingstermijn van 2 weken.
 2. 22graden B.V. kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW. De offerte bevat tevens een opgave van reiskosten. Voor andere in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verblijf-, verzend- en administratiekosten wordt op voorhand overlegd met de Opdrachtgever.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is 22graden B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 22graden B.V. anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht 22graden B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 
artikel 3   

Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen 22graden B.V. en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor de in de offerte overeengekomen tijd. Binnen de offerte overeengekomen tijd is de overeenkomst opzegbaar door Opdrachtgever en 22graden B.V. met inachtneming van de duur van minimaal 2 volle kalendermaanden. Wanneer er geen einddatum in de offerte is benoemd, of de overeengekomen periode in de offerte in gezamenlijk overleg wordt verlengd, is de overeenkomst door Opdrachtgever en 22graden B.V. opzegbaar met inachtneming van de opzegduur van minimaal 1 volle kalendermaand.
 2. 22graden B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 3. 22graden B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. In de offerte wordt benoemd wie primair verantwoordelijk is voor de uitvoering van de opdracht, dit laat onverlet dat de uitvoering van de overeenkomst kan worden voortgezet door een andere medewerker van 22graden B.V. Zulks geschiedt altijd in onderling overleg tussen Opdrachtgever en 22graden B.V. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Indien door 22graden B.V. of door 22graden B.V. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten zoals een kantoorwerkplek. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de werkplek voldoet aan de arbo-eisen.
 5. De Opdrachtgever biedt de werknemer van 22graden B.V. geen arbeidsovereenkomst aan. Indien opdrachtgever de werknemer een vast dienstverband wil aanbieden, wordt overleg gepleegd met de directie van 22graden B.V. Er is bij overname van personeel een boete van 2 maal de totale opdrachtwaarde verschuldigd.
 6. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 22graden B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan 22graden B.V. worden verstrekt.
 7. 22graden B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat 22graden B.V. is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is 22graden B.V. gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen 22graden B.V. bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van 22graden B.V. op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 9. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens 22graden B.V. gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van 22graden B.V. daardoor direct of indirect ontstaan.
 
artikel 4

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. 22graden B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst 22graden B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Voorts is 22graden B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van 22graden B.V. kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van 22graden B.V. op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien 22graden B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien 22graden B.V. tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is 22graden B.V. gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is 22graden B.V. gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door 22 graden B.V., zal 22graden B.V. in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor 22graden B.V. extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij 22graden B.V. anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het 22graden B.V. vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van 22graden B.V. op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 
artikel 5   

Overmacht

 1. 22graden B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop 22graden B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 22graden B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Arbeidsongeschiktheid en ziekte van de voorgedragen werknemer van 22graden B.V. zijn hierbij inbegrepen. 22graden B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat 22graden B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. 22graden B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover 22graden B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is 22graden B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 
artikel 6 

Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door 22graden B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door 22graden B.V. aangegeven. 22graden B.V. is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. 22graden B.V. heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 22graden B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. 22graden B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan 22graden B.V. verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 
artikel 7       

Aansprakelijkheid

 1. Indien 22graden B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien 22graden B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van 22graden B.V. beperkt tot maximaal tweemaal de maandelijkse factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van 22graden B.V. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. 22graden B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 22graden B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoverl deze aan 22graden B.V. toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 22graden B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van 22graden B.V. of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 
artikel 8   

Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart 22graden B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan 22graden B.V. toerekenbaar is. Indien 22graden B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden 22graden B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is 22graden B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van 22graden B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 
artikel 9   

Geheimhouding en referenties

 1. Alle data, documenten en informatie die aan opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking worden gesteld of bekend worden, zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden. Behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming door opdrachtgever, zal opdrachtnemer deze informatie op generlei wijze aan derden onthullen of ter beschikking stellen, of opdrachtnemer door een bevoegde instantie krachtens wettelijke regelingen tot onthulling of ter beschikking stelling verplicht wordt. Opdrachtnemer zal ervoor zorgen dat de onder dit artikel geldende geheimhoudingsplicht aan de uitvoerende van de opdracht onvoorwaardelijk zal worden doorgegeven. De onderhavige geheimhoudingsverplichting blijft gedurende 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst van kracht.
 2. 22graden B.V. behoudt zich het recht voor om de naam en logo van Opdrachtgever te gebruiken voor vermelding als referentie op www.22graden.nl.
 3. In het geval dat 22graden B.V. de werkzaamheden van Opdrachtgever als uitgebreide referentie wil beschrijven voor gebruik in externe uitingen dan vraagt zij Opdrachtgever op voorhand expliciete toestemming.
 
artikel 10

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij 22graden B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van 22graden B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft 22graden B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 
artikel 11 

Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Van toepassing is steeds de laatst op de website (www.22graden.nl) gepubliceerde versie van de algemene voorwaarden welke gelijk is aan de versie zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 

22graden B.V.
Pijlstraat 1
4205 DA Gorinchem

T:              0646855613

E:              info@22graden.nl

W:            www.22graden.nl